ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000008
การประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนพลศึกษา ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์การกีฬา
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วรพจน์ ศรีวงษ์คล
เพ็ญพิศ พิระพฤกษ์
28/11/2556 - 29/11/2556
-
-
251-256
0.20