ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000009
การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเรื่องวงจรกรองความถี่ไมโครเวฟสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
น.ส.รจเรศ ราชบุรี
08/09/2556 - 08/09/2556
-
-
-
0.20