ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000013
การพัฒนากระบวนการดำเนินงานสำหรับระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบ E-ERPAI สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.สมคิด แซ่หลี
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
น.ส.บุษราคัม ทองเพชร
28/11/2557 - 29/11/2557
-
-
373-378
0.20