ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000014
การประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบกระบวนพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบรู้เรียนหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วรพจน์ ศรีวงษ์คล
ภริดา ภู่ศิริ
28/11/2556 - 29/11/2556
427-432
0.20