ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000015
การพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ที่มีการคัดกรองจริตและให้คำปรึกษา
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
นางสิริพร เอี่ยมวิลัย
28/11/2556 - 29/11/2556
439-444
0.20