ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000016
รูปแบบการจัดกระบวนการสอนรายวิชาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
นายประเสริฐ แก้วแจ่ม
01/07/2557 - 30/09/2557
25
87
0.60