ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000023
การประเมินผลการดำเนินงานตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
เบญจรัตน์ ราชฉวาง
01/04/2558 - 30/04/2558
9
พิเศษ
322-337
0.80