ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000017
การพัฒนาหลักสูตรหุ่นยนต์เคลื่อนที่สำหรับนักเรียนระดับมัธยม
The 3rd National and International Graduate Study Conference 2013 Creative Education ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพ
ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
นายประสงค์ บรรจงเพียร
09/05/2556 - 10/05/2556
-
-
-
0.20