ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000020
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ GUI-SCILAB ในการศึกษาการหาจุดศูนย์ถ่วงของภาพสองมิติในการเรียนวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล สำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
รศ.ดร.มีชัย โลหะการ
นายกิตติ เสือแพร
28/11/2556 - 29/11/2556
-
-
-
0.20