ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000021
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน SMISEA สำหรับการเรียนการสอนเรื่องสายส่งความถี่สูง
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
พินิจ เนื่องภิรมย์
28/11/2556 - 29/11/2556
-
-
-
0.20