ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000022
การพัฒนาชุดคู่มือการซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์สำหรับวิศวกรปฏิบัติการ
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
นายธวัช ชมภู
28/11/2556 - 29/11/2556
-
-
-
0.20