ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000023
การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องวงจรไมโครเวฟโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP Model
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
นายสมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน์
28/11/2556 - 29/11/2556
-
-
-
0.20