ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000026
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเรื่องการบูรณาการเซ็นเซอร์กับระบบสมองกลฝังตัว
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
กันตภณ มะหาหมัด
นายวิชาญ เพ็ชรทอง
28/11/2556 - 29/11/2556
-
-
-
0.20