ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610328000024
การพัฒนารูปแบบการจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
วรพจน์ ศรีวงษ์คล
ประเทียบ พรมสีนอง
01/01/2559 - 31/03/2559
28
96
42-54
0.60