ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000027
การพัฒนาชุดประลองการเรียนรู้แบบ โครงงานเป็นฐานเรื่องการควบคุมอุณหภูมิ ด้วยตัวควบคุมแบบพีไอดี
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
นายสิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
28/11/2556 - 29/11/2556
-
-
-
0.20