ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610403000029
การพัฒนาชุดฝึกอบรมสำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและแบบศูนย์การเรียน เรื่อง การออกแบบตัวควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
วารสาร มทร.อีสาน
ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
นายโอภาส รักษาบุญ
01/07/2556 - 31/12/2556
6
2
44-58
0.60