ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610403000033
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางวิศวกรรมกรณีศึกษาเรื่องการควบคุมแบบออโตจูน
วารสารวิจัย มข.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
มงคล หวังสถิตย์วงษ์
นายอาคม ลักษณะสกุล
01/01/2556 - 31/03/2556
13
1
14-27
0.80