ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610328000025
รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนสำหรับนักศึกษาครูช่าง
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
ทรงนคร การนา
26/11/2558 - 26/11/2558
0
-
-
0.20