ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000038
การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อ หลักสูตรช่างอุตสาหกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.นำโชค วัฒนานัย
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
ดร.สันติ หุตะมาน
กันตภณ มะหาหมัด
นายวิชาญ เพ็ชรทอง
นายสิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
28/11/2556 - 29/11/2556
-
-
309-314
0.20