ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610403000039
การศึกษาพฤติกรรมการทำแบบฝึกหัดของ นักศึกษาวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
นายสิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
28/11/2556 - 29/11/2556
-
-
344-349
0.20