ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000040
ผลของเรย์โนลด์นัมเบอร์ต่อการไหลในท่อ
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.เพลินพิศ ป่านแก้ว
28/11/2556 - 29/11/2556
-
-
219-225
0.20