ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610403000042
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อคอมพิวเตอร์สอนเสริมแบบสถานการณ์จำลองเรื่องการถ่ายภาพด้วยกลอง DSLR
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.สมคิด แซ่หลี
ว่าที่ ร.ต.ธนกร ศิริกิจ
01/07/2556 - 31/12/2556
4
4
-
0.60