ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000043
การพัฒนาเกมออนไลน์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้สถานการณ์เสมือน
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
นายโกวิทย์ ชนะเคน
26/12/2556 - 28/12/2556
-
-
-
0.20