ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000044
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสริม เรื่องเลขยกกำลังและพื้นฐานเรขาคณิต รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บนแอนดรอยด์แท็บเล็ต
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
น.ส.เพ็ญนภา พวงทอง
28/12/2556 - 29/12/2556
-
-
461-466
0.20