ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000045
ระบบการค้นคืนเชิงความหมายสำหรับการจัดการองค์ความรู้วันหยุดไทย
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร
28/11/2556 - 29/11/2556
-
-
259-264
0.20