ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000046
ระบบจัดการคลังข้อสอบออนไลน์กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
ณัฐพล ชุมดี
28/11/2556 - 29/11/2556
-
-
301-306
0.20