ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000047
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเขียนแบบเบื้องต้น สำหรับปรับพื้นฐานความรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
ภูวดล ทาฟั่น
28/11/2556 - 29/11/2556
-
-
414-420
0.20