ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000048
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม
28/11/2556 - 29/11/2556
-
-
447-454
0.20