ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000050
การพัฒนาแผนการสอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับกลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
มนต์รวี ทองเสน่ห์
28/11/2556 - 29/11/2556
-
-
491-496
0.20