ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610403000051
การพัฒนาเว็บฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่โรงโม่หินของบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจำกัด
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
น.ส.เนตรชนก เต็งการณ์กิจ
01/07/2556 - 31/12/2556
4
2
-
0.60