ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610403000052
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านสะกดคำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่านบทเรียนระบบออนไลน์กับการสอนปกติโรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณมน จีรังสุวรรณ
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
นายทวิ ไชยถาวร
01/01/2556 - 30/06/2556
4
1
-
0.60