ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610403000055
การออกแบบชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานประดับอัญมณีแบบไข่ปลา (สำเร็จรูป) สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณมน จีรังสุวรรณ
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
น.ส.ภาวินี ภาวนันทาพุฒิ
01/07/2556 - 31/12/2556
4
4
-
0.60