ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610403000060
การพัฒนาสมรรถนะนักฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการผ่านบริการเครือข่ายสังคมแบบออนไลน์
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์
นายกรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
01/06/2556 - 30/06/2556
13
1
-
0.80