ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000062
การพัฒนารูปแบบการสร้างสมรรถนะสำคัญผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 3
ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์
นางปรียา สงค์ประเสริฐ
14/02/2556 - 15/02/2556
-
-
-
0.20