ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610328000026
การประเมินผลการดำเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อหลายมิติแบบปรับตัวร่วมกับเทคนิคการให้คำปรึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
นางสิริพร เอี่ยมวิลัย
01/01/2558 - 31/03/2558
27
93
37-44
0.60