ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610403000069
การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามทัศนะของนักศึกษาและอาจารย์
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนครสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
น.ส.พิชญาภา ที่พึ่ง
01/03/2556 - 31/03/2556
7
1
-
0.80