ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000070
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาไฟฟ้าเบื้องต้น ของการจัดการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหา และแบบปกติ
การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริงนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
กรีเทพ กรีทอง
03/05/2556 - 03/05/2556
-
-
-
0.20