ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - อื่นๆ
610403000072
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริการและการประสานงานการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เมทริกซ์
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
นางวิไลรัตน์ วิสารทวิศิษฎ์
01/07/2556 - 31/12/2556
3
6
-
0.40