ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610403000074
การพัฒนารูปแบบระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสำหรับหน่วยการศึกษาเฉพาะทางของกองทัพเรือ
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
นาวาตรีสุปัญญา จันทร์เพ็ญศรี
01/01/2556 - 31/03/2556
25
85
-
0.60