ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610404000001
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพตามสมรรถนะวิชาชีพ
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์
นายคมสันต์ ชไนศวรรย์
01/04/2556 - 30/06/2556
25
86
-
0.60