ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610404000003
การพัฒนามาตรฐานการฝึกอาชีพช่างอุตสาหกรรม
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์
นายวิรัติ อัศวานุวัตร
01/01/2556 - 30/06/2556
4
1
-
0.60