ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610404000004
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงานของนักเรียนอาชีวศึกษาแบบค่ายกิจกรรมด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
24/10/2556 - 25/10/2556
-
-
-
0.20