ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610404000006
การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อสร้างชุดการสอนโดยเน้นกระบวนการวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
นางรุ่งทิวา สลากัน
24/10/2556 - 25/10/2556
-
-
-
0.20