ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610404000007
การศึกษาความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
01/01/2556 - 31/03/2556
25
85
54-64
0.60