ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610404000008
การวิเคราะห์มุมมองการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครูตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาการใช้วิธีวิทยาคิว
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
01/07/2556 - 31/07/2556
19
2
140-152
0.60