ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610404000009
การวิจัยและพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
01/05/2556 - 31/08/2556
2
23
456-467
0.80