ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610404000010
การศึกษาความต้องการของครูในการฝึกอบรมเพื่อการใช้งานบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเองของระบบจัดการการเรียนรู้ที่ต่างกันของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ดร.ประดิษฐ์ เหมือนคิด
น.ส.วริล ชัยเฉลิม
28/11/2561 - 29/11/2561
-
-
315-321
0.20