ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000028
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในด้านอาชีวศึกษา จากครูผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
ผศ.สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์
01/05/2558 - 31/08/2558
25
2
289-298
0.80