ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610404000011
การพัฒนาแผนการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
ไกยสิทธิ์ อภิระติง
28/11/2556 - 29/11/2556
-
-
497-502
0.20