ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610404000013
การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ระบบครูผู้ช่วยเสมือนจริงแบบ อัจฉริยะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ของนักศึกษาภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยา
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
นายชูชาติ สีเทา
01/01/2556 - 30/06/2556
4
1
-
0.60